تعدادی پروژه که برای آن ها سئو توسط گروه پرچم داران سئو صورت گرفته است :