تعدای از پروژه ها که بر روی آن ها اینستاگرام مارکتینگ توسط گروه پرچم داران سئو صورت گرفته است :