تعدادی از لوگوهایی که توسط گروه پرچم داران سئو طراحی شده است :