تعدادی پروژه که کسب و کار اینترنتی آن ها  توسط گروه پرچم داران سئو دگرگون شده است :